Underlag till bra matchning

Här finns möjlighet att kommentera, diskutera och reflektera i relation till underlagsrapporten
Bra matchning på arbetsmarknaden.

”Matchning kan förutsätta geografisk rörlighet och därmed ”Personlig paketering” i ett vidare perspektiv

Slutligen bör erfarenheter från tidigare etableringar lyftas fram. Detta avseende att få arbetskraft att flytta till en helt ny landsända för att få ett jobb och där det kanske inte finns samma utbud av restauranger, kultur, evenemang etcetera (i jämförelse med storstäder). Matchningen till ett arbete kan utifrån vad arbetsgivaren efterfrågar och vad arbetssökande kan erbjuda vara relativt enkel men när det handlar om att flytta till en annan del av landet krävs något mer och då behöver man nyttja mycket av vad som kan kallas ”Personlig paketering”.

I denna ”Personlig paketeringen” kan man ta hjälp av en person som lever på orten och som med mycket god kännedom om aktuell ort kan fylla på med viktig (samhälls) information för att på så vis bidra till att en matchning som håller i längden kommer till stånd. Nedan några exempel på vad som ingick i den ”Personlig paketeringen”.

  • På centralorten är det maximalt 1 km till skola och barnomsorg
  • Badhus, gymnastikhall och ett antal gym finns centralt belägna
  • Det finns flera aktiva kulturföreningar, bland annat teaterförening

Flygplats med två turer per dag till Luleå Airport (35 minuters flygtid) där det finns flertalet avgångar per dag till Arlanda samt även flera charteraktörer”

Angående forskningsgenomgången, från Avdelning Kundsupport och ersättning.
Angående forskningsgenomgången så ser vi att viss ytterligare forskning om matchning som bör kunna vara av intresse för frågeställningen inte nämns. Exempelvis redovisas inte forskning som belyser hur krav på och kontroll av sökaktivitet påverkar matchningen, eller forskning som belyser effekter av att arbetsmarknaden inte längre är nationell utan i ökande grad global. Vi ser att viktig forskning som ligger nära myndighetens verksamhet inte redovisas, exempelvis följande:

  • Arbetsförmedlingen. Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser. Lärdomar från en försöksverksamhet. Dnr. Af-2019/00484006.
  • Arbetsförmedlingen. Vad händer i mötet? Hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet. Dnr. Af-2017/0033 5976.
  • Arbetsförmedlingen. Matchningsinsatser för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. Dnr. Af-2020/0015 0851 (Matchning från dag 1)
  • IFAU (2021:13). Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare?
  • IFAU (2019:23). Arbetsförmedlingen kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende.

Angående perspektiv som inte lyfts i rapporten, från Avdelning Kundsupport och ersättning
Andra perspektiv som inte lyfts men som kan vara av intresse är exempelvis maktperspektivet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och de teoretiska perspektiven som presenteras utgår från konventionella arbetstagare/arbetsgivare-perspektivet. Maktbalansen och strukturella förändringar är stor gällande utformningen av arbetsmarknaden och därmed har även påverkan på matchningen. Det innebär att gränsen mellan arbetstagare/arbetsgivare/uppdragstagare är flytande, samt att modeller som presenteras inte fångar denna del av utvecklingen/matchningen som innebär exempelvis atypiska anställningsformer.