Mappning mot ESCO:s kompetenser och yrken – erfarenheter från Sverige

EU-kommissionen har släppt en uppdaterad version av ESCO, den europeiska klassificeringen av färdigheter, kvalifikationer och yrken. Vid en konferens i maj presenterade Arbetsförmedlingens yrkesanalytiker Petter Nygård arbetet med att mappa den nationella svenska klassificeringen mot ESCO, bland annat med konkreta exempel på berikade databaser. Dessutom lyftes mappningen mot ESCO:s gröna och digitala kompetenser, anpassade för den svenska arbetsmarknaden. Evenemanget var kopplat till Europaåret för kompetenser.

Den svenska taxonomidatabasen

“ESCO:s kompetenser och yrken importeras till den svenska taxonomidatabasen som egna koncept. De tilldelas unika id:n i den svenska taxonomin, tillsammans med föredragna ESCO-benämningar och en så kallad Uniform Resource Identifier (URI). Däremot importeras inte ESCO:s hierarki. Detta tillvägagångssätt förenklar både förvaltningen och utvecklingen av mappningsprocessen” berättade Petter Nygård, som är även ordförande för PES*-nätverkets arbetsgrupp om arbetsmarknadstaxonomier.

Du kan läsa hela artikeln här.

Våra utvecklare svarar gärna till frågor om våra komponenter JobTech Taxonomy och Atlas. Ställ dem här.

:uk:
Mapping ESCO Skills and Occupations: Testimonial from Sweden

The European Commission has released a major update to the European Classification of Skills, Competences, Qualifications, and Occupations (ESCO). Petter Nygård, occupational analyst at the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) and chair of the PES Network Working group on Taxonomies, presented Sweden’s work on mapping national classifications to ESCO. He provided concrete examples of enriched databases, the governance model and methodology used. Additionally, he highlighted mappings to ESCO’s green and digital skills collection, adapted for the Swedish labour market, in relation to the green and digital transition. The event was linked to the European Year of Skills.

The Swedish Taxonomy Database

“The ESCO skills and occupations are imported into the Swedish taxonomy database as their own concepts. They are assigned unique IDs in the Swedish database, along with their ESCO preferred labels and Uniform Resource Identifiers (URI). However, the ESCO hierarchy is not imported. This approach simplifies the maintenance and development of the mapping process”, underlines Petter Nygård.

The entire article is available here.

Feel free to contact our developers with questions relating our components JobTech Taxonomy och Atlas. Reach out here.


Bild: Europeiska kommissionen/ Photo: the European Commission