Hur vi jobbar med dataetik och hållbar teknikutveckling

Som plattformsledare för jobtechdev.se, med öppna data och digitala tjänster vars syfte är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, har vi ett särskilt ansvar för att det som utvecklas och tillgängliggörs är tryggt och säkert att använda. Ingen användare ska behöva ”köpa” grisen i säcken. Men hur åstadkommer vi det? Vi har idag etablerade metoder och rutiner för att säkerställa tryggheten ur ett tekniskt, juridiskt och informationssäkerhetsperspektiv. Hur verkar vi för att även den etiska aspekten av tillit till våra komponenter blir tillgodosedd? Hur säkerställer vi att de tjänster och produkter vi utvecklar och distribuerar är trygga att använda och inte riskerar att påverka individer och samhälle på ett negativt sätt?

Hela artikeln är tillgänglig här.

:uk: Our Commitment to Data Ethics and Sustainable Technology Development

As the platform leader for jobtechdev.se, which offers open data and digital services to enhance the labour market, we have a distinct responsibility to ensure everything developed and made available is safe and secure. No user should have to buy a “pig in a poke.” But how do we achieve this? Today, we have established methods to ensure safety from technical, legal, and information security perspectives. But how do we also ensure ethical trust in our components? How do we make sure our services and products are safe to use and don’t negatively impact individuals and society?

The entire article is available here.