Ett gemensamt europeiskt kompetensdataområde

Det gemensamma europeiska kompetensdataområdet syftar till att tillhandahålla en säker, pålitlig och individcentrerad infrastruktur för delning, åtkomst och återanvändning av data om färdigheter och utbildning. Denna utveckling stödjer en datadriven arbetsmarknad och förenklar karriärbyten och kompetensutveckling inom EU.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen, som plattformsledare för Jobtech Development, utforskat kopplingar mellan dataset från olika dataområden för att stödja karriärbyten, utveckla en sammanhängande datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt tillhandahålla tekniska verktyg för digital karriärvägledning.

Det gemensamma europeiska kompetensdataområdet kommer att tillhandahålla en säker, pålitlig och individcentrerad infrastruktur för delning, åtkomst och återanvändning av data om kompetenser och utbildning. Detta kommer att stödja innovation, bästa praxis och moderniserat lärande, samt underlätta arbetsmarknadsforskning och minska datafragmentering. Ett steg närmare en datadriven arbetsmarknad, vilket underlättar karriärbyten och kompetensutveckling.

Denna artikel undersöker dess relevans för Arbetsförmedlingens roll i det digitala ekosystemet på både nationell och EU-nivå.

Läs hela artikeln här.

:uk: EU Data Spaces Skills: Bridging Skills and Education

The European skills data space aims at providing a secure, trusted, and human-centric infrastructure for sharing, accessing, and reusing skills and education data. This advancement supports a data-driven labour market, enhancing career changes and skill development. Arbetsförmedlingen continues its efforts to build a robust data infrastructure for an efficient labour market, amid upcoming EU digital regulations that foster increased collaboration in digital development.

For the past several years, the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) as a platform leader for Jobtech Development, has explored linking datasets from various data spaces to support career transitions, developing a coherent data infrastructure for skills supply and lifelong learning, and providing technical tools for digital career guidance.

The common European skills data space will provide a secure, trusted and human-centric infrastructure for sharing, accessing, and reusing skills and education data. This will support ecosystem for innovation, best practices, modernize learning, facilitate labour market research, and reduce data fragmentation. One step further towards a data-driven labour market, facilitating career changes and skill development.

This article examines the European Data Spaces Skills and its relevance to Arbetsförmedlingen’s role in the digital ecosystem at both national and EU levels.

Read the entire here.